Obchodné podmienky
prevádzkovateľa internetového obchodu www.koralkaren.com spoločnosti Anna Harská-TAPSagency so sídlom SNP 1786/17, 908 51 Holíč, Slovenská republika, IČ: 37525549, DIČ: 1044363243, číslo živnostenského registra 206-13250.

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 • 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež „VOP“) platia pre nákup v internetovom obchode www.koralkaren.com. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim (spotrebiteľom) a predávajúcim, ktorým je Korálkáreň so sídlom ZOC MAX, Mallého 55, 909 01 Skalica, Slovenská republika, IČ: 37525549, DIČ: 1044363243, číslo živnostenského registra 206-13250 (ďalej tiež „predávajúci“) a kupujúceho (ďalej tiež „kupujúci“).
 • 2. VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim na základe kúpnej zmluvy, ktorá bola uzavretá na diaľku podľa Zákona
  č. 102/2014 Z. z. Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti,  prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj korálikov, komponentov, hotových výrobkov a ostatného kreatívneho sortimentu prostredníctvom e-shopu Koralkaren.com.
 • 3. Pokiaľ je kupujúcim právnická osoba alebo osoba, ktorá koná v rámci svojho povolania, zamestnania alebo podnikateľskej činnosti, kúpna zmluva sa uzatvára samostatne medzi podnikateľskými subjektmi.
 • 4. V prípade, že predávajúci a kupujúci spolu uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP.
 • 5. VOP a ich ustanovenia sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
 • 6. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku.
 • 7. Predávajúci môže znenie VOP meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.
 • 8 Podľa slovenského zákona č. 289/2008 Z. z. v aktuálne platnom znení o používaní elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo pokladnici e-kasa klient odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo pokladnici e-kasa klient; iný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať. Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient môže podnikateľ kupujúcemu zaslať alebo sprístupniť v elektronickej podobe, ak s tým kupujúci súhlasí a ak o to požiada pred vytlačením pokladničného dokladu, a podnikateľ pokladničný doklad nevytlačí. Na účely zaslania pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient v elektronickej podobe je podnikateľ oprávnený spracúvať osobný údaj kupujúceho, ktorým je adresa elektronickej pošty kupujúceho. Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu účtenku a zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online.
 1. Cenové podmienky
 • 1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru, ktorý predávajúci ponúka na predaj vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.  
 • 2. Ponuka predaja tovaru na webovom rozhraní obchodu a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na predmetnom webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením však nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 • 3. Ceny tovaru na webovej stránke obchodu, www.koralkaren.com, sú uvedené bez nákladov na dopravu a balenie, poprípade manipulačný poplatok.
 • 4. Náklady na dopravu sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu zvlášť.
 1. Platobné podmienky
 • 1. Za tovar a náklady na doručenie zaplatí kupujúci v eurách (€, EUR) alebo v českých korunách (CZK) spôsobom dohodnutým v objednávke.
 • 2. Hodnota nákupu musí byť minimálne 10 € alebo 250 CZK a viacej.
 • 3. Kúpnu cenu, cenu výrobku a náklady na doručenie (ďalej len „kúpna cena“), môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  • Slovenská pošta
   • Bezhotovostne prostredníctvom platobného systému alebo bezhotovostnou platbou v EUR na bankový účet IBAN: SK5409000000000251467166 („účet predávajúceho“), SWIFT/BIC kód banky: GIBASKBX („účet predávajúceho“) je cena za doručenie 2,90 € alebo 78 CZK
   • Pri platbe na dobierku je cena za doručenie 3,50 € alebo 94 CZK
  • Osobný odber
   • Bezhotovostne prostredníctvom platobného systému alebo bezhotovostnou platbou v EUR na bankový účet IBAN: SK5409000000000251467166, SWIFT/BIC kód banky: GIBASKBX je cena za odber na predajni 2 € alebo 54 CZK
   • Pri osobnom odbere na predajni účtujeme manipulačný poplatok vo výške 2,60 € alebo 70 CZK
  • 4. Pri nákupe nad 30 € (nad 750 CZK) je poštovné zadarmo, teda náklady na dopravu hradí predávajúci.
  • 5. Všetky potrebné údaje k úhrade budú kupujúcemu zaslané prostredníctvom e-mailu.
  • 6. Pri bezhotovostnom prevode sa za deň platby považuje deň, kedy bola na účet predávajúceho kúpna cena pripísaná.
  • 7. Pri platbe v hotovosti a platbe na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
  • 8. Pokiaľ ide o prebratie tovaru prostredníctvom slovenskej pošty je doručený doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Faktúru (daňový doklad) s vyčíslením kúpnej ceny, DPH a nákladov na doručenie dostane kupujúci spolu s doručenou  zásielkou alebo e-mailom najneskôr v deň doručenia tovaru.
 1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
 • 1. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu, ale je podmienené potvrdením súhlasu s Obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov kupujúceho v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. v aktuálne platnom znení o ochrane osobných údajov.
 • 2. Hodnota nákupu musí byť nad 10 € (nad 250 CZK).
 • 3. Registrácia na webovej stránke umožní kupujúcemu prístup do svojho používateľského účtu, z ktorého môže objednávať tovar a poskytne mu určité výhody na rozdiel od nakupujúceho, ktorý registrovaný nie je.
 • 4. Pri registrácii dostane každý registrovaný člen informačný e-mail, ktorý bude obsahovať zľavový kód vo výške 10 € (250 CZK). Tento kód zákazník použije pri svojej prvej objednávke, ktorá musí byť nad 20 € (nad 500 CZK).
 • 5. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť svoje údaje správne a pravdivo. Kupujúci svoje údaje v zákazníckom účte pri akejkoľvek zmene aktualizuje. Údaje, ktoré uviedol kupujúci v zákazníckom účte, sú predávajúcim považované za správne.
 • 6. Zákaznícky účet je zabezpečený zvoleným e-mailom a heslom používateľa, ktoré je kupujúcemu zaslané prostredníctvom e-mailu. Používateľ si toto heslo môže kedykoľvek zmeniť v nastaveniach zákazníckeho účtu a o zmene hesla bude informovaný e-mailom. Kupujúci zachováva mlčanlivosť o informáciách, ktoré mu umožňujú prístup k jeho zákazníckemu účtu.
 • 7. Kupujúci nemá právo umožniť tretím osobám využívanie užívateľského účtu.
 • 8. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok), či v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva.
 • 9. Kupujúci berie na vedomie, že jeho užívateľský účet nemusí byť nepretržite dostupný, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
 • 10. Pri objednávaní tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár, ktorý obsahuje informácie o objednávanom tovare (kupujúci „vloží“ objednávaný tovar do elektronického nákupného košíka). Formulár obsahuje tiež spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
 • 11. Elektronická objednávka je platná vtedy, keď je vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky pravdivé a úplné.
 • 12. Kupujúci má pred odoslaním objednávky v elektronickom systéme predávajúceho možnosť oboznámiť sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom elektronického obchodu. Kupujúci stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ potvrdzuje predávajúcemu, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi. Odoslaním objednávky, stlačením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“,  sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou. Kupujúci potvrdzuje, že stlačením tlačidla „odoslať objednávku s povinnosťou platby“ bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar, ktorý nakúpil.
 • 13. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 • 14. Podmienky pre získanie a uplatnenie zliav a bonusov sú uvedené v Bonusovom systéme, ktorý je dostupný na stránke www.koralkaren.com, vždy v aktuálne platnom znení.
 • 15. Údaje, ktoré kupujúci v objednávke uviedol, sú predávajúcim považované za správne.
 • 16. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná predávajúcim najneskôr do 3 pracovných dní.
 • 17. Automatické oznámenie o prijatí objednávky v elektronickom systéme predávajúceho nie je potvrdením objednávky a predávajúci si vyhradzuje právo po dohode s kupujúcim objednávku upraviť.
 • 18. Predávajúci po prijatí objednávky kupujúceho, zašle informáciu o potvrdení objednávky v
  e-mailovej forme elektronickou poštou na e-mailovú adresu kupujúceho. Toto potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho je uzavretím kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Kúpna zmluva je uzavretá doručením potvrdenia.
 • 19. Vlastnícke právo tovaru kupujúci nadobúda úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • 1. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku alebo jej časť) z dôvodu nedostupnosti tovaru, vypredania zásob alebo ak výrobca, dodávateľ alebo dovozca tovaru prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.
 • 2. Kupujúci musí byť o tejto skutočnosti predávajúcim okamžite informovaný. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 • 3. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky predmetného tovaru. Pokiaľ kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy predávajúci je povinný objednávku stornovať.
 • 4. Predávajúci je povinný vrátiť uhradenú platbu kupujúcemu pri odstúpení od kúpnej zmluvy v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim (za nedodaný tovar a náklady na doručenie). Úhradu musí predávajúci uskutočniť v lehote do 14 kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platby.
 1. Právo kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa Zákona č. 102/2014 Z. z.
 • 1. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (bezplatne stornovať objednávku alebo jej časť) aj bez toho, aby udal dôvod. Kupujúci doručí odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty.
 • 2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 zákon č. 102/2014 Z. z
 • 3. V rámci 14-dňovej lehoty má kupujúci právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 • 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď všetky časti objednaného tovaru prevezme kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu.
 • 5. Kupujúci môže odstúpenie od kúpnej zmluvy zaslať na fyzickú adresu predávajúceho, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@koralkaren.com prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na internetových stránkach predávajúceho.
 • 6. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať späť (slovenskou poštou) na adresu predávajúceho kompletný tovar, vrátane originálneho dokladu o kúpe, podľa možností v originálnom obale. Zásielky zaslané na dobierku predávajúci nepreberá.
 • 7. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo následkom zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený, neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na preplatenie zníženia hodnoty tovaru  v skutočnej výške, o ktorú sa znížila hodnota tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informuje do 5 kalendárnych dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru predávajúcim.
 • 8. Kupujúci má povinnosť s odstúpením od zmluvy vrátiť poskytnuté plnenia predávajúcemu, vrátane prípadných darčekov.
 • 9. Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný znášať priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 • 10. Kupujúci znáša dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.
 • 11. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb. Kupujúcemu v tejto súvislosti nemôžu byť akékoľvek ďalšie poplatky účtované.
 • 12. V súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru vyrobeného na mieru, tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, a predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 1. Záručné podmienky, záručná doba a reklamácie
 • 1. Záručná doba na nový tovar dodávaný predávajúcim je 24 mesiacov. Ak ide o použitú vec, záručná doba je 12 mesiacov.
 • 2. Záruka sa nevzťahuje  na  bežné opotrebenie v súlade s § 619 a násl. Občianskeho zákonníka. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena.
 • 3. Pokiaľ z obsahu zmluvy alebo záručného vyhlásenia nevyplýva niečo iné, záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy kupujúci vec prevzal.
 • 4. Predávajúci zodpovedá za vady na tovare vtedy, keď predaný tovar má vady už pri prevzatí tovaru kupujúcim alebo sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby.
 • 5. Kupujúci reklamáciu uplatní vyplnením reklamačného formulára, ktorý je dostupný na internetových stránkach predávajúceho. Následne reklamačný formulár pošle na adresu sídla firmy predávajúceho alebo e-mailom na adresu info@koralkaren.com. Reklamácia musí obsahovať číslo objednávky, popis chyby tovaru, prípadne aj jej fotodokumentáciu. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal reklamovaný tovar od kupujúceho.
 • 6. Predávajúci je po obdržaní reklamovaného tovaru povinný odoslať kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie do 3 dní od uplatnenia reklamácie. Potvrdenie o začatí reklamačného konania bude zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú kupujúci uviedol v zaslanej objednávke.
 • 7. Kupujúci je povinný preukázať, že tovar zakúpil u predávajúceho, a že chybu uplatňuje v riadnej lehote. Bez preukázania týchto skutočností nie je predávajúci povinný reklamáciu prijať.
 • 8. V prípade uznanej reklamácie má kupujúci nárok na 
  • odstúpenie od zmluvy
  • odstránenie vád, alebo
  • zľavu z kúpnej ceny
  • dodanie nového tovaru či časti tovaru
  • pričom právo voľby nároku prináleží kupujúcemu.
 • 9. V prípade uznanej reklamácie predajca hradí minimálne náklady spojené so zaslaním tovaru späť.
 • 10. V prípade, že predávajúci nedostal všetky potrebné podklady pre vybavenie reklamácie (časti tovaru alebo ďalších podkladov) je lehota na vybavenie reklamácie pozastavená. Predávajúci je od kupujúceho povinný vyžiadať doplnenie podkladov v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania všetkých vyžiadaných podkladov kupujúcim.
 • 11. Predávajúci oznámi kupujúcemu všetko potrebné o vybavení reklamácie najneskôr do 30 kalendárnych dní na e-mailovú adresu, ktorá je kupujúcim uvedená v zaslanej objednávke.

7.12.  Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (Nižšie uvedený text je stiahnutý zo stránky www.soi.sk)
Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Podrobnejšie informácie sú uvedené na webovej stránke: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi má Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI so sídlom v Trnava pre Trnavský kraj,  Pekárska 23, 917 01 Trnava. tel. č. 033/321 25 21, email: tt@soi.sk 

Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 1. Ochrana osobných údajov
 • 1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES - všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom separátneho dokumentu zaoberajúcim sa podmienkami GDPR.
 1. Záverečné ustanovenia
 • 1. Používaním webových stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito VOP.
 • 2. Tieto VOP sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
 • 3. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.
 • 4. Tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim podľa zákona č. 102/2014 Z. z. Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpne zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

--------------

V Skalici dňa 12.3. 2019